Zorgstructuur

Olivijn biedt mogelijkheden om zorg te integreren in het onderwijs. Soms kan dat binnen de mogelijkheden van school en soms worden onze ketenpartners (zie ook samenwerking) hier bij betrokken.

Zorgstructuur op Olivijn

Binnen Olivijn werken we vanuit een trapsgewijze opbouw als het gaat om het bieden van zorg.

De basis ondersteuning en begeleiding wordt geboden door het klassenteam van de leerling. De klassenassistent kan de benodigde verzorging bieden, zoals ondersteuning bij eten of verschoning. Binnen elke stroom heeft het onderwijspersoneel kennis van de specifieke doelgroep en hun ondersteuningsbehoeften. Assistenten binnen Olivijn zijn, indien nodig, geschoold in verzorgende handeling.

Wanneer de leerkracht signaleert dat het leer- en/of ontwikkelingsproces achter blijft, doorloopt de leerkracht een aantal stappen met als doel de oorzaak van deze stagnatie te achterhalen en een plan hierop op te stellen. Indien de leerkracht dit niet alleen kan, wordt de hulpvraag besproken met een collega of wordt deze ingediend bij de Commissie van Begeleiding. De route is beschreven in het onderwijsondersteuningsplan.

Assistenten binnen Olivijn zijn geschoold in verzorgende handelingen. Alle medisch voorbehouden handelingen, waaronder ook verpleegtechnische handelingen worden uitgevoerd door verpleegkundigen in dienst van onze ketenpartners. Indien inzet vereist is, wordt dit eerst besproken in de Commissie van Begeleiding. Indien een leerling medicatie toegedient moet krijgen op school, wordt deze alleen verstrekt op verzoek en onder verantwoordelijkheid van de ouders. Ouders vullen (eventueel samen met de betrokken arts) het formulier medicatieverstrekking in en geven deze samen met voldoende medicatie af bij de klas. De klas houdt een afvinklijst voor het geven van de medicatie bij. Al het medisch handelen op Olivijn staat beschreven in het protocol medisch handelen. Meer informatie kunt u vinden op de website van Passend Onderwijs Almere.

Binnen Olivijn is de volgende gespecialiseerde ondersteuning aanwezig:

  • teamleider/intern begeleider
  • orthopedagoog/psycholoog
  • jeugdarts vanuit de GGD
  • school maatschappelijk werk vanuit de GGD
  • logopedist ten behoeve van Totale Communicatie en onderzoek bij aanmelding of op indicatie
  • vakdocenten muziek, bewegingsonderwijs  en drama, gespecialiseerd in de doelgroep van Olivijn

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de wijze waarop de school de basisondersteuning vormgeeft en welke ondersteuning de school biedt. Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere legt alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren voor heel Almere. Het doel is immers dat alle leerlingen een passende plek krijgen, zo dicht mogelijk bij huis.

Op basis van de schoolprofielen stelt het samenwerkingsverband de basisondersteuning vast. Dit is de ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband kunnen bieden. Olivijn specialiseert zich in leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, langdurig zieke leerlingen en leerlingen die naast een licht verstandelijke beperking bekend zijn met (ernstige) gedragsproblematiek. Voor een precieze omschrijving verwijzen wij u naar het schoolondersteuningsprofiel van Olivijn

< Naar Ons Onderwijs